Informasjon om kirkelige vielser i Kragerø kommune


 

Det er en stor begivenhet å inngå ekteskap. Mange planlegger i lang tid, og har bestemte ønsker om hvordan dagen skal være. Vi vil gjerne gi brudepar informasjon om kirkelige vigsler i Kragerø kommune, og fokusere på noen av de spørsmålene vi tror at mange har.

1. HVILKE PAPIRER SKAL FYLLES UT? Brudeparet har selv ansvar for å henvende seg til Folkeregisteret – www.skatteetaten.no - for å få de nødvendige papirer for prøving av ekteskapsvilkår. Skatteetaten utsteder prøvingsattest som må sendes menighetskontoret i god tid, minimum 3 uker før vigselen skal finne sted. Vigselen må finne sted innen 4 måneder etter at prøvingspapirene er signert. Menighetskontoret må ha prøvingsattesten før bryllupet. Uten denne kan ikke presten foreta vigsel. Hvis noen av brudefolkene er skilt, må folkeregisteret få en bekreftelse fra dere på at dette ekteskapet er opphørt, hvis da ikke folkeregisteret har en slik dokumentasjon fra før.

2. KAN HVEM SOM HELST GIFTE SEG I KRAGERØ? Alle som bor i kommunen og som er medlem i Den norske kirke har rett til å bli viet i den kirken de tilhører. Par som ikke bor i kommunen, men den ene eller begge er medlem i Den norske kirke, kan også bli viet i en av kirkene i Kragerø kommune, men må betale etter gjeldende satser for de tjenestene det medfører.

3. HVA KOSTER DET? Ved vigsler der en eller begge av brudeparet eller foreldrene/foresatte til en eller begge av paret er bosatt i kommunen betales ingen avgift.Dette under forutsetning av medlemsskap i Den norske kirke. 

Ved vigsler der ingen av brudeparet eller deres foreldre/foresatte er bosatt i kommunen betales avgift som følger:
Leie av kirke med tjenester av organist og kirketjener:  kr. 3.700,- . 
Godtgjøring til prestetjeneste: kr. 3.500,-
Det vil si en samlet utgift på kr. 7.200,- for utensokns brudepar som ønsker vigsel i en av kommunens kirker.

I Friluftskirken på Jomfruland er kostnaden samlet kr. 3.500,-
Priser er oppgitt pr. 1.1.22, og justeres hvert år i henhold til konsumprisindeksen.
Faktura blir sendt brudeparet i etterkant av vielsen.

4. SPESIELLE ØNSKER FOR VIGSELSSTED Noen uttrykker ønske om å bli viet på steder som de har et spesielt forhold til. De senere årene har biskopene strammet inn en slik vigselspraksis. Det betyr at en kirkelig vigsel skal foregå i et vigslet kirkerom, eller i Friluftskirken på Jomfruland, Ankerplassen. I 2017 kom det i stand en ordning som gjør at prosten kan godkjenne vigselssted ut over kirke/kapell og faste vigselssteder ut fra pastoralt skjønn. For at dette skal bli innvilget er det bestemte kriterier som skal oppfylles. Søknad sendes menighetskontoret, se adresse pkt. 9. Menighetskontoret videresender søknaden til prosten

5. MELD FRA I GOD TID. Meld tidlig fra om ønsket dato, klokkeslett og hvilken kirke dere ønsker. Oppgi navn, adresse, tlf.nr. og e-postadresse. Normalt vil den prest som er i tjeneste den aktuelle helgen forestå vigselen og ta kontakt med brudeparet i god tid i forveien. Sommertiden i Kragerø er en populær tid for brylluper, og det er grenser for hvor mange vigsler vi kan gjennomføre på en sommerlørdag.

6. VIGSELSAMTALE. Det er viktig for presten å bli litt kjent med brudeparet, og få høre litt om hva de ønsker for denne spesielle dagen. Presten går igjennom liturgi, og forbereder paret på hva som skal skje, og forteller om hvilke valgmuligheter det er i liturgien. Ønskes trykte programmer, må brudeparet selv besørge dette.

7. MUSIKK. Det er viktig at organist og brudepar kommer i kontakt i god tid før vigselsdatoen. Når brudeparet får informasjon om hvem som er organist i deres vigsel må det tas kontakt med organisten for å drøfte valg av salmer og musikk generelt. Det skal være levende musikk til inngangs- og utgangsmarsjer. Hvis brudeparet ønsker solist etc. må denne ha med egen akkompagnatør.

8. HVOR SKAL VI GIFTE OSS?

SANNIDAL KIRKE:
En vakker, tømret korskirke fra 1772. Kirken har ca. 300 sitteplasser.
HELLEKIRKEN:
En moderne arbeidskirke fra 1994. Kirken har ca. 200 sitteplasser.
KRAGERØ KIRKE:
Teglsteinskirke fra 1870. Kirken har ca. 400 sitteplasser.
SKÅTØY KIRKE:
Kirken ble bygd i 1862. En av landets største trekirker. Kirken har ca. 550 sitteplasser.
STØLE KIRKE:
En sjarmerende liten trekirke fra 1892. Kirken har ca. 130 sitteplasser.
ANKERPLASSEN, FRILUFTSKIRKEN PÅ JOMFRULAND:
De som velger å gifte seg i Friluftskirken må merke seg følgende: Dette er et vakkert og spesielt ”hellig sted” på Jomfruland. Den naturlige bakgrunnsmusikken er bølgene som slår mot rullesteinene på utsida, og fuglekvitter i trærne som omkranser kirkestedet. Høytiden skapes av det som skjer der. Det er bygget opp et enkelt alter av stein. De som ønsker å skride opp ”kirkegulvet” har den samme muligheten på dette stedet, underlaget er imidlertid myk gressbakke. Det er kun prest som er den kirkelige betjening under vigselen. Dersom det er ønskelig med musikk må brudeparet selv skaffe denne tilveie. Det er ikke strøm på stedet. Sittebenkene er nokså lave, flate tømmerstokker. Ved fuktig vær kan det være lurt at gjestene tar med et sitteunderlag. Klappstoler til brudeparet (ev. til forloverne) må også bringes av brudefølget, samt evt. teppe til å knele på ved fuktig vær. Når Ankerplassen bestilles, har vi forståelse for at det er en spenning knyttet til været på bryllupsdagen. Det er ikke anledning til å reservere en kirke i tilfelle dårlig vær. Tårnbrygga benyttes for tilreisende til Jomfruland ved bryllup på Ankerplassen. Det er ikke anledning til å benytte motorisert kjøretøy til friluftskirken. Alle som ferdes må lukke grinder og utvise respekt for naturen i området.

9. KONTAKT OSS. Har dere spørsmål om tidspunkt, sted og nødvendige papirer, kontakt menighetskontoret i Kragerø - 907 33156 eller menighetskontor@kragerokirkene.no
Postadresse: Kragerø menighetskontor, postboks 128, 3791 Kragerø.

Organister i forbindelse med musikk og salmevalg:
Robert Carding:   Tlf. 975 73065  Epost: robert.carding@kragero.kommune.no
Robert Czyz:        Tlf. 992 71514  Epost: robertczyz@yahoo.no
 

Kirketjenere i forbindelse med ev. pynting:
Kragerø kirke:     Brynjulf Johansen tlf: 95 11 14 00
                             brynjulf.johansen@kragero.kommune.no
Skåtøy kirke:       Per Ødegaard tlf. 48 03 23 42
                             per.odegaard@kragerokirkene.no
Støle kirke:         Trond Arild Johannessen tlf. 90 77 89 67
                             trond-arild2011@live.no
Sannidal kirke:   Svein Jonny Blankenberg Larsen tlf. 47 30 31 27
                             svein.jonny.larsen@kragero.kommune.no
Hellekirken:        Svein Jonny Blankenberg Larsen tlf. 47 30 31 27
                             svein.jonny.larsen@kragero.kommune.no

Prestene har vigsler i de ulike kirkene utfra sine tjenesteuker:

                             Trond Engnes           tlf. 41 45 35 91
                             trond.engnes@kragero.kommune.no 
                             Harald Monsen         tlf. 90 07 65 44
                             harald.monsen@kragero.kommune.no
                             Harald Gulstad         tlf. 99 72 40 54
                             harald.gulstad@kragero.kommune.no
                             Sigrid Thordardottir  tlf. 45 78 72 78
                             prest.sannidal@kragerokirkene.no

Det gjøres oppmerksom på at det i forbindelse med ferieavvikling kan være annen kirkelig betjening enn de som er nevnt ovenfor. Ca. 10.mai vil de som har meldt vigsel motta beskjed med telefonnummer og mailadresser om hvem som er prest, organist og kirketjener i deres vigsel.

Kirkedørene åpnes 1 time før vigselen starter.

Tilbake