Gravferd - veiledning ved dødsfall

De nærmeste pårørende må i løpet av kort tid etter dødsfallet ta mange valg, blant annet om seremonien, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Vi gir informasjon og veiledning i forbindelse med det praktiske og administrative knyttet til seremonirom, gravferd/bisettelse og grav. Det er vanligvis et begravelsesbyrå som tar seg av det praktiske i forbindelse med seremonien. Den som sørger for gravferden/bisettelsen, kan også ta hånd om hele eller deler av seremonien selv. På disse sidene finnes mer informasjon om gravferd/bisettelse i Kragerø kommune.

Ansvarlig for gravferden/bisettelsen

Gravplassloven og Gravplassforskriften regulerer hvem som er juridisk ansvarlig for gravferden/bisettelsen og stiller krav og betingelser knyttet til gravferd/bisettelse. For mer informasjon om lover og regler knyttet til gravferden/bisettelsen anbefaler vi deg å ta kontakt med oss i gravplassforvaltningen eller med et begravelsesbyrå.

Dersom det ikke foreligger noen spesiell erklæring fra avdøde, har avdødes etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å sørge for gravferden/bisettelsen: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Dersom avdøde og partner levde i et ekteskapsliknende samboerskap da dødsfallet fant sted, kan gjenlevende partner ha samme rettighet som en gjenlevende ektefelle.
Etterlatte kan gi avkall på retten til å sørge for gravferden/bisettelsen, og retten går da videre til den neste i rekken av etterlatte.
Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden/bisettelsen, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Frister for gravlegging og kremasjon
Avdøde skal være gravlagt eller kremert innen ti virkedager fra dødsdato. Askeurne må settes ned innen seks måneder etter dødsdato.

Type seremonier
I de fleste tilfeller planlegges seremonien sammen med prest eller annen leder for seremonien, begravelsesbyrå og pårørende.

De fleste tros- og livssynssamfunnene har egne kirkebygg og menighetslokaler som ofte benyttes til begravelser og bisettelser.

Seremonien trenger ikke foregå i et kapell eller i en kirke, men kan finne sted i et nøytralt lokale. Kragerø kapell er et livssynsnøytralt seremonirom med plass til ca. 135 personer. I Kragerø sykehus er det et sykehuskapell med plass til ca. 30 personer.

I noen tilfeller foregår gravferden uten seremoni, enten ved kistenedsettelse, eller ved direktekremasjon og urnenedsettelse.

Kistebegravelse

En tradisjonell seremoni med kistebegravelse gjennomføres i en kirke, et kapell, eller i et livssynsnøytralt seremonirom. Gravfølget følger vanligvis kisten til graven og seremonien avsluttes etter at kisten er senket.

Bisettelse

En tradisjonell bisettelse er en seremoni på lik linje med en begravelse. Seremonien blir gjennomført i en kirke, et kapell eller i et livssynsnøytralt seremonirom. Seremonien avsluttes ved at kisten kjøres videre til krematoriet.

Urnebegravelse

En urnebegravelse er en seremoni som utføres etter at avdøde er kremert. Det gjennomføres en seremoni som ved en begravelse. Seremonien avsluttes vanligvis ved at gravfølget følger urnen ut på kirkegården der urnen settes ned i graven.

Urnenedsettelse

Tidspunkt for urnenedsettelse avtales med gravplassforvalteren. Pårørende tar kontakt med Kragerø kirkelige fellesråd og avtaler hvilken grav som skal brukes, samt tid og sted for urnenedsettelsen.
Når urnenedsettelsen skal finne sted, møter pårørende opp ved graven. En ansatt ved kirkegården bringer urnen med seg til gravstedet, som på forhånd er gjort klart til nedsettelsen.
Hvis man ønsker at en prest eller en representant fra begravelsesbyrå skal delta ved urnenedsettelsen, må dette avtales på forhånd. Urnenedsettelse kan også skje uten pårørende til stede.

Pårørende har ikke anledning til å bli med på urnenedsettelse hvis urnen skal settes ned i anonym grav.

Det skal være en ansatt fra Kragerø kirkelige fellesråd til stede ved urnenedsettelsen. Det kan ikke være urnenedsettelse utenfor ansattes ordinære arbeidstid.

Kontaktinformasjon og kontortid

Gravplassforvaltningen er lokalisert sammen med kirkekontoret, vi har kontor i 2. et. i Kragerø kommunes administrasjonsbygg, B13, Ytre Strandvei 15.

Kontortid: 10.00 – 14.00 (vi er en liten stab, så tidspunkt kan avvike)

Tlf. 907 26 724 – Bertha Gautefall Hiis, konsulent

Tlf. 907 42 826 – Anne-Mette Bamle, kirkeverge

e-post: postmaster@kragerokirkene.no