Type seremonier


 

I de fleste tilfeller planlegges seremonien sammen med prest eller annen leder for seremonien, begravelsesbyrå og pårørende.

De fleste tros- og livssynssamfunnene har egne kirkebygg og menighetslokaler som ofte benyttes til begravelser og bisettelser.

Seremonien trenger ikke foregå i et kapell eller i en kirke, men kan finne sted i et nøytralt lokale. Kragerø kapell er et livssynsnøytralt seremonirom med plass til ca. 135 personer. I Kragerø sykehus er det et sykehuskapell med plass til ca. 30 personer.

I noen tilfeller foregår gravferden uten seremoni, enten ved kistenedsettelse, eller ved direktekremasjon og urnenedsettelse.

Kistebegravelse

En tradisjonell seremoni med kistebegravelse gjennomføres i en kirke, et kapell, eller i et livssynsnøytralt seremonirom. Gravfølget følger vanligvis kisten til graven og seremonien avsluttes etter at kisten er senket.

Bisettelse

En tradisjonell bisettelse er en seremoni på lik linje med en begravelse. Seremonien blir gjennomført i en kirke, et kapell eller i et livssynsnøytralt seremonirom. Seremonien avsluttes ved at kisten kjøres videre til krematoriet.

Urnebegravelse

En urnebegravelse er en seremoni som utføres etter at avdøde er kremert. Det gjennomføres en seremoni som ved en begravelse. Seremonien avsluttes vanligvis ved at gravfølget følger urnen ut på kirkegården der urnen settes ned i graven.

Urnenedsettelse

Tidspunkt for urnenedsettelse avtales med gravplassforvalteren. Pårørende tar kontakt med Kragerø kirkelige fellesråd og avtaler hvilken grav som skal brukes, samt tid og sted for urnenedsettelsen.
Når urnenedsettelsen skal finne sted, møter pårørende opp ved graven. En ansatt ved kirkegården bringer urnen med seg til gravstedet, som på forhånd er gjort klart til nedsettelsen.
Hvis man ønsker at en prest eller en representant fra begravelsesbyrå skal delta ved urnenedsettelsen, må dette avtales på forhånd. Urnenedsettelse kan også skje uten pårørende til stede.

Pårørende har ikke anledning til å bli med på urnenedsettelse hvis urnen skal settes ned i anonym grav.

 

Det skal være en ansatt fra Kragerø kirkelige fellesråd til stede ved urnenedsettelsen. Det kan ikke være urnenedsettelse utenfor ansattes ordinære arbeidstid.

 

Askespredning

Askespredning er et alternativ til gravlegging. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark kan gi tillatelse til dette etter søknad fra en pårørende som har fylt 15 år. Statsforvalteren kan også tillate askespredning hvis det kan dokumenteres at avdøde ønsket dette. Foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter avdøde barn under 18 år.
Hvis man har valgt askespredning, er det ikke mulig å sette opp gravminne med navn og dato på kirkegården. Det er heller ikke anledning til å dele asken ved at den spres på ulike steder, eller ved at en del gravlegges og en annen del spres for vinden eller i havet.

Tilbake